Budúci stredoškoláci absolvovali talentové skúšky

V utorok 2. mája sa uskutočnil prvý termín talentových skúšok aj na Škole umeleckého priemyslu v Ružomberku. Mladí výtvarníci a dizajnéri si tak otestovali svoj talent.

Deviataci z celého Slovenska si v týchto dňoch vyberajú svoje budúce povolanie. Ešte predtým musia absolvovať prijímacie skúšky, ktoré pozostávajú z testov, niektorí uchádzači však musia preukázať aj svoje nadanie.

Prvé kolo majú za sebou

Tento rok sa prijímacích skúšok na stredné školy zúčastní viac ako 42-tisíc deviatakov po celom Slovensku. Viacerí už majú prvé kolo za sebou. To bolo naplánované na utorok 2. mája, v prípade potreby a vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája alebo o pár dní skôr – 28. apríla. Tieto termíny platia pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, čiže talentové skúšky.

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa prijímacie skúšky uskutočnili vo štvrtok 4. mája, v prípade potreby a vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. mája.

Druhé kolo talentových skúšok je naplánované na štvrtok 11. mája. Tento termín opäť platí pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. V prípade potreby a vzhľadom na počet uchádzačov aj 12. mája a 15. mája.

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania je druhý termín určený na utorok 9. mája. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája.

Škola hostila mladých umelcov

Prvé kolo talentových skúšok v Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku absolvovalo celkovo 117 žiakov. Do všetkých desiatich študijných odborov, ktoré škola má, môžu prijať 64 žiakov dokopy.

,,Na oba termíny nám prišlo spolu 245 prihlášok. Na prvý termín sa prihlásilo 127 žiakov, 10 žiakov sa talentových skúšok nezúčastnilo, z toho dvaja ohlásili, že sú prijatí na inú školu. Ostatní nám neuviedli dôvod,“ ozrejmila Danica Školníková, riaditeľka ŠUP v Ružomberku.

Tak ako minulý rok, talentové skúšky pozostávali z krátkeho 30-minútového testu všeobecného prehľadu a troch výtvarných prác, každá trvala od 90 do 150 minút. Testy obsahovali prehľad učiva z matematiky, slovenčiny, dejepisu, občianskej náuky a anglického jazyka.

Prvou výtvarnou úlohou budúcich umelcov bolo kreslenie zátišia uhlíkom, druhou úlohou bolo temperou maľovaná figurálna kompozícia a tretia práca bola zameraná na zvolený študijný odbor. Výtvarné práce hodnotili výtvarníci vyučujúci v konkrétnom študijnom odbore.

Z jednotlivých častí mohli uchádzačky a uchádzači získať najviac 30 bodov, dokopy 120 bodov. V podmienkach na prijatie uchádzača na školu je potrebné dosiahnuť minimálne 55 bodov.

Žiaci musia na sebe usilovne pracovať

Tento rok sa na odbory ŠUP v Ružomberku prihlásili žiaci z celého Slovenska – od Detvy po celú Oravu a od Bardejova po Horné Orešany. Podľa riaditeľky školy nastalo mierne zlepšenie vo výtvarnej oblasti oproti minulému roku.

,,Očakávame, že naši budúci žiaci pochopia, že byť dobrým výtvarníkom znamená usilovnú prácu na sebe, aby bol zrejmý rozdiel medzi jednotlivými rokmi, že budú taktiež venovať pozornosť všeobecnovzdelávacím predmetom, pretože sú nielen súčasťou maturity, ale ich poznatky sú tiež zdrojom inšpirácie. Veríme, že nebudú zanedbávať predmet technológia, pretože bez znalostí technológie nie je možné vytvárať reálne výtvarné objekty a diela. Taktiež dúfame, že prijmú filozofiu našej školy ohľadne medziľudských vzťahov,“ priblížila očakávanie od budúcich žiakov riaditeľka ŠUP.

Z usmernenia ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu na stredné školy na školský rok 2023/2024 vyplýva, že riaditeľ/ka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája a v tomto termíne odošle uchádzačovi i rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.