Krajskí poslanci schválili rozpočet

Ilustračná fotografia. Zdroj: TS ŽSK

Žilinský samosprávny kraj bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 252 miliónov eur.

V pondelok 18. decembra sa uskutočnilo 10. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), na ktorom poslanci schválili krajský rozpočet na roky 2024-2026.

ŽSK bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom vo výške 252 160 599 eur. Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 141 mil. eur. Najväčší podiel na bežných výdavkoch, ktoré župa rozpočtuje v objeme 219 806 083 eur, majú výdavky v oblasti vzdelávania vo výške 93 955 853 eur (42,74 %), v oblasti dopravy 52 484 973 eur (23,88 %) a v oblasti sociálnych služieb 42 926 693 eur (19,53 %).

Na investičné projekty v roku 2024 župa rozpočtuje 23 236 150 eur. Najväčší balík prostriedkov je určený pre oblasť dopravy, celkovo vo výške 18 168 890 eur. Z tohto objemu župa použije 14 miliónov eur z nedočerpaného úveru od Ministerstva financií SR ako i úverových zdrojov od Slovak Investment Holdingu na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a mostných objektov v regiónoch Horného Považia, Oravy, Liptova a Kysúc.

Rekonštrukcia mosta ponad Bešeňovú  

Župa sa i v roku 2024 zapojí do viacerých projektov financovaných z eurofondov (programu Slovensko, Interreg SK-CZInterreg PL-SK), z ktorých plánuje financovať rekonštrukciu mostných objektov, modernizovať a rekonštruovať cesty vo vlastníctve kraja, ako i pokračovať v realizácii ďalších úsekov základnej kostry cyklodopravných trás Žilinského kraja – Vážskej cyklodopravnej trasy.

V rámci Programu Slovensko sme predložili šesť žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v rámci ktorých chceme zrekonštruovať cesty II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve ŽSK. Ide o projekty v celkovom objeme 4,6 mil. €,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Rekonštrukcia a modernizácia sa týka nasledujúcich ciest a mostov: cesta II/507 v k.ú. Svederník vrátane mostu ponad potok Rovnianka v k.ú. Kotešová, rekonštrukcia mosta ponad železničnú trať v obci Bešeňová, prestavba mosta ponad potok Štiavnik v k.ú. Štiavnik, stabilizácia cestného telesa II/487 v k.ú. Vysoká nad Kysucou, rekonštrukcia mostného objektu cez rieku Turiec v katastri obce Bystrička.

Obnova hradu Likava

V rámci Programu Interreg PL-SK boli predložené žiadosti o poskytnutie FP na rekonštrukcie ciest  v celkovom objeme 6,2 mil. €. Ide o projekty Zywiecko – čadčianský cestný koridor – projekt rieši investíciu na slovenskej strane: rekonštrukcia cesty II/520 Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica – Vitanová, zlepšenie cestnej infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí – cesta III/2017 v časti Dunajov – Krásno nad Kysucou, zlepšenie prístupu k TEN-T v Oravskom regióne a Malopoľskom vojvodstve – modernizácie cesty II/584 v troch samostatných úsekoch.

V rámci programu Interreg SK-CZ sú predložené dva projekty: Juraj a Ondráš zbojnícke legendy – ide o obnovu hradu Likava v celkovom objeme 3,9 mil. €, projekt Na bicykli po spoločnom slovensko-českom pohraničí  rieši napojenie zo západnej strany na aktuálne budovaný úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK v celkovom objeme 7.7. mil. €.

Za najvýznamnejšie projekty možno považovať pokračovanie Vážskej cyklodopravnej trasy, v úsekoch: Bytča – Kotešová, Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica), Varín – Nezbudská Lúčka, v celkovej predpokladanej hodnote 10,8 mil. eur. Rovnako významné sú stabilizácie telies ciest a rekonštrukcie oporných múrov, a to v úseku Krásno – Dunajov, v k. ú. Vysoká nad Kysucou, Divina, Turzovka, Rudinská, Zázrivá, Havrania, Ružomberok, Hrboltová a v k. ú. Komjatná, v celkovej hodnote 8,5 mil. eur, rekonštrukcia mostov, a to  v k. ú. Bešeňová, Kotešová, Bystrička, Ústie nad Priehradou, Trstená, Liptovský Mikuláš, v celkovej hodnote 5,1 mil. eur,“ upresnila Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK.

Podporia množstvo projektov

Na dokončenie projektov modernizácie odborného vzdelávania na Konzervatóriu v Žiline a v SOŠ obchodu a služieb v Martine je určených spolu 2,8 mil. eur z návratných zdrojov financovania, ktoré župa prijala v roku 2023.

Pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti župy je v kapitálovom rozpočte vyčlenených 750-tisíc eur, pre zariadenia sociálnych služieb 300-tisíc eur a pre projekty v oblasti kultúry 443 960 eur. Pre obmedzené zdroje v rozpočte bude ŽSK v roku 2024 využívať najmä návratné zdroje financovania, a to zostatok návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky a zvýhodnený úver od Slovak Investment Holding, ktorý župa čerpala na realizáciu investícií v doprave a v oblasti školstva v roku 2023. Rozpočet počíta aj s čerpaním rezervného fondu v objeme 7,3 mil. eur,“ informovala Jurinová.

Schvaľovaniu návrhu rozpočtu predchádzali početné diskusie v jednotlivých komisiách zastupiteľstva ako i poslaneckých kluboch. Z dôvodu legislatívnych opatrení s dopadom na príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu, pretrvávajúcej vysokej inflácie, vysokým cenám energií budú kraju chýbať finančné prostriedky na plánované investície do svojho majetku, na rozvojové aktivity. Napriek tomu župa i v roku 2024 podporí projekty obcí, občianskych združení, neziskových organizácií i podnikateľov prostredníctvom dotačnej schémy Žilinského samosprávneho kraja, a to v celkovej výške 330-tisíc eur,“ povedala Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického ŽSK.

Schválili odvolanie riaditeľky CSS Likava

V rámci doplneného bodu programu zastupiteľstva poslanci schválili Výzvu Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2024 č. 1/2024. Celková alokovaná suma na regionálne dotácie je 267 900 eur. Výzva bude vyhlásená dňa 1. februára 2024 a žiadatelia sa môžu o dotácie uchádzať do 28. februára 2024.

Poslanci tiež schválili Návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Likava – centrum sociálnych služieb, Likavka, na základe žiadosti o ukončenie pracovného pomeru. Odvolaná bola tiež riaditeľka Kysuckého múzea v Čadci, na základe uplynutia funkčného obdobia. Odsúhlasený bol tiež Návrh nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

Do programu Zastupiteľstva bol doplnený bod Stanovisko k tvorbe siete staníc záchrannej zdravotnej služby. Navrhovateľom uznesenia bol poslanec Igor Janckulík. Vnímame to ako ohrozenie zdravotnej starostlivosti v rámci kraja a žiadame o prehodnotenie siete staníc záchrannej zdravotnej služby. Už sme iniciovali rokovanie s MZ SR, nateraz nemáme stanovený termín,“ uzavrela Jurinová.

Zdroj: Tlačová správa ŽSK

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.