Mestá a obce odmietli rokovať o pripomienkach k zonácii

Zástupcovia dotknutých miest a obcí sa postavili proti pripravovanej zonácii Národného parku Veľká Fatra: Foto: FB/Mesto Ružomberok
Predstavitelia štyroch miest a 28 obcí vyjadrili nesúhlas s navrhovanou zonáciou Národného parku Veľká Fatra.

V piatok 28. apríla sa na Mestskom úrade v Ružomberku malo uskutočniť spoločné prerokovanie pripomienok k zámeru zonácie Národného parku Veľká Fatra a k návrhu Programu starostlivosti o národný park a jeho ochranné pásmo na obdobie rokov 2023-2052. Primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň sa spolu so starostami miest a obcí dotknutých zonáciou prerokovania pripomienok nezúčastnil a zúčastneným zástupcom Správy Národného parku Veľká Fatra odovzdal spoločné stanovisko miest a obcí dotknutých zámerom zonácie.

„Výsledkom kreovania a zonácie národných parkov v európskych krajinách, ako napríklad v Rakúsku, Nemecku alebo Švajčiarsku, sú národné parky, ktoré spĺňajú kritériá Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). Ide o dlhodobé procesy, ktoré trvajú desaťročia. Na Slovensku ich plánujú kompetentné inštitúcie zrealizovať za pár týždňov. V súčasnosti pritom ani jeden národný park v Slovenskej republike kritériá IUNC nespĺňa,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku.

Primátori a starostovia miest a obcí dotknutých zonáciou Národného parku (NP) Veľká Fatra na spoločnom stretnutí v utorok 25. apríla dospeli k nasledujúcim záverom:

  • od vyhlásenia návrhu zonácie NP Veľká Fatra nebol celý proces zvládnutý odborne, manažérsky, ani komunikačne;
  • proces zonácie sa uskutočňuje pod časovým stresom, ktorý je pre dotknuté samosprávy neprípustný;
  • detaily zonácie neboli vopred dostatočne prerokované s vlastníkmi lesov, obhospodarovateľmi, samosprávami a ostatnými dotknutými subjektmi;
  • k zámeru nebola vypracovaná dopadová analýza a analýza udržateľnosti;
  • po preštudovaní dokumentov týkajúcich sa zonácie samosprávy dospeli k záveru, že sú v nich viaceré odborné, právne, technické a praktické nedostatky;
  • mestá a obce do dnešného dňa nedostali písomné stanoviská k predloženým pripomienkam, ktoré adresovali Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Žiline;
  • doposiaľ nie sú explicitne stanovené podmienky manažovania v jednotlivých zónach;
  • prerokovania pripomienok, na ktoré sú v týchto dňoch prizývané dotknuté subjekty vrátane miest a obcí, sú zmätočné. Rovnako nedávajú samosprávam právne záruky, že ich podmienky budú akceptované.

Žiadajú stiahnutie zámeru a prepracovanie dokumentácie

„Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zástupcovia dotknutých samospráv nezúčastnili na prerokovaní pripomienok k zonácii, čím považujú celú vec za neprediskutovanú,“ uviedli v spoločnom stanovisku mestá a obce dotknuté zonáciou.

Zároveň žiadajú z procesu vyhlasovania stiahnuť zámer vyhlásiť zóny NP Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma podľa Projektu ochrany Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma a stiahnuť návrh Programu starostlivosti o NP Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na obdobie rokov 2023-2052.

Dotknuté mestá a obce tiež požadujú vrátiť dokumentáciu navrhovateľovi na prepracovanie na základe odborných, legislatívnych kritérií a na základe jednaní s mestami i obcami a dotknutými subjektmi, opätovne ju predložiť až po prepracovaní.

Predkladané dokumenty by podľa dotknutých miest a obcí mali platiť 30 rokov: „Ich dosah ale bude toto časové obdobie ďaleko presahovať. Z tohto dôvodu, zo strany samospráv, nie je prípustné, aby sa materiály prijímali pod časovým tlakom a boli schválené s nedostatkami.“

„Mestá a obce sú plne otvorené ďalšej odbornej diskusii k zonácii NP Veľká Fatra. Ochrana prírody je spoločný záujem nás všetkých, proces zonácie sa však musí uskutočniť v súlade s demokratickými pravidlami,“ píše sa v spoločnom stanovisku, pod ktorým je podpísaných 28 starostovštyria primátori. Okrem ružomberského primátora Ľubomíra Kubáňa sa pod spoločné stanovisko miest a obcí dotknutých zonáciou podpísal aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, primátor mesta Martin Ján Danko a primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.

Zdroj: FB/Mesto Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.