Mesto rozdeľovalo peniaze od Mondi SCP pre oblasť kultúry či športu. Transparentne?

Memorandum o spolupráci medzi mestom a Mondi SCP tento rok nahradila Rámcová zmluva. Ružomberské papierne podporili región sumou 1,4 milióna eur, 50-tisíc malo rozdeliť mesto do oblastí kultúry a športu.

A tu sa pristavíme. Mesto informovalo o rozdelení 50-tisíc eur prostredníctvom sociálnej siete. Finančnú podporu vraj dostali viaceré umelecké, športové a spoločenské kluby a združenia v Ružomberku. Informácia však vyvolala viacero otázok. Kto dostal peniaze? Na základe akého kľúča sa o tom rozhodovalo? A kto vlastne rozhodoval?

Desať ,,vyvolených“

Rovnaké otázky, ako sme sa radnice pýtali my, si kládli aj viaceré subjekty v meste. Na otázku, ako by sa mohli uchádzať o neočakávanú podporu, keďže z dotácií sa im príliš neušlo, prišla odpoveď, že tá už bola prerozdelená po konzultácii s poslancami.

Radnica navyše vysvetlila, že mesto v tomto prípade neprideľovalo mimoriadne finančné dotácie. Ak by sa tak stalo, postupovali by podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Na základe neho by mohli požiadať o dotácie subjekty pôsobiace v meste.

Nasledoval verejný záujem o zverejnenie zoznamu tých, ktorým sa nadelilo pomoci. Radnica tak napokon urobila opäť aj v príspevku na sociálnej sieti, kde sa navyše snažila celú situáciu vysvetliť.

,,Hlavný význam Rámcovej zmluvy nebol v pridelení finančných prostriedkov umelcom a športovcom. Rámcová zmluva nahradila tento rok Memorandum o spolupráci medzi Mondi SCP a Mestom Ružomberok. Pri rokovaniach medzi mestom a spoločnosťou ale padla požiadavka, aby boli podporené aj združenia non-profit charakteru, ktoré bývavajú bežne podporené z prostriedkov Memoranda o vzájomnej spolupráci. Vedenie spoločnosti súhlasilo a mesto vyrokovalo zvýšenie z navrhovaných 20-tisíc eur na finálnych 50-tisíc eur,“ vysvetľoval hovorca Ružomberka Viktor Mydlo. Zároveň informoval aj o tom, kto mal kompetenciu rozhodovať.

,,Primátor mesta a viceprimátori následne kontaktovali predsedov všetkých poslaneckých klubov so žiadosťou, aby navrhli združenia, ktoré finančnú pomoc potrebujú. Na základe ich návrhu bol vypracovaný zoznam. Tzn. vedenie a poslanci navrhli Mondi SCP koho podporiť. Mondi SCP takýto návrh prijalo,“ potvrdil hovorca Mydlo.

To by teda znamenalo, že o prerozdelení finančnej pomoci rozhodovali primátor Igor Čombor, viceprimátori Michal Lazár a Ján Bednárik, ktorý je zároveň predsedom Klubu KDH, predseda Klubu Za slušný Ružomberok Ľubomír Kubáň a predseda Klubu primátora Milan Šlávka.

,,Ja som bol osobitne na stretnutí, zavolal ma primátor, povedal, že môžem určiť dva subjekty zo športu a sumy rozdelí primátor,“ vysvetlil Ľubomír Kubáň.

„Ja som sa žiadneho rokovania nezúčastnil vzhľadom na to, že pokiaľ viem, vo vedení mesta to bolo prejednané a tam je náš zástupca klubu, pán Lazár,“ povedal predseda Klubu primátora Milan Šlávka.

Tu sa teda opäť pristavíme. Hovorca mesta informoval, že o prerozdeľovaní rozhodovali všetky poslanecké kluby. Vyzerá to tak, že hlas vedenia mesta bol teda vyvážený poslancami. Len na osvieženie pamäti je dôležité pripomenúť, že v meste pôsobia len tri kluby: KDH, Za slušný Ružomberok a Klub primátora. Za KDH rozhodoval Ján Bednárik, ktorý je vo vedení mesta, za Klub primátora Michal Lazár, ktorý je taktiež vo vedení mesta. Jediný predseda klubu, ktorý vo vedení mesta nie je, je Ľubomír Kubáň, predseda Klubu Za slušný Ružomberok. O prerozdelení peňazí teda rozhodovali štyria ľudia, z toho traja vo vedení mesta.

Finančná injekcia bola napokon rozdelená medzi desať subjektov. Najviac dostal Mestský hokejový klub Ružomberok, Športový klub stolného tenisu, Zväz slovenských fotografov, ale aj Folklórny súbor Liptov.

Zdroj: Mesto Ružomberok

(Ne)spravodlivé rozdelenie?

Na zoznam podporených subjektov z peňazí Mondi SCP upozornila režisérka ružomberského divadla RosaThea a riaditeľka Občianskeho združenia RosArt Marianna Stančoková ,,V tento covidový rok sa pridelilo po intervencii kultúrnych subjektov (zaslaní otvoreného listu vedeniu mesta a poslancom) 15-tisíc eur pre 18 subjektov, medzi ktorými nechýbali ani tie, ktoré ste podporili aj z prostriedkov od Mondi SCP. Z tohto balíka si 19-tisíc rozdelili len 3 subjekty! Prečo? Na základe akých kritérií? Prečo dostane podporu niekto, kto je financovaný priamo z rozpočtu mesta?“ pýta sa v komentári pod príspevkom mesta Stančoková.

Narážala na Folklórny súbor Liptov, ktorý od mesta dostáva ročne 50-tisíc eur v rámci rozpočtu, k tomu tento rok aj dotáciu vo výške 1 370 eur a ešte aj 8-tisíc eur od ružomberských papierní. Rovnako boli opäť podporené aj Športový klub stolného tenisu či Športový klub stolného tenisu Baničné Ružomberok.

V zozname sa okrem športových klubov nachádza aj Zväz slovenských fotografov, ktorého členom je aj primátor Čombor, či Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – oblastný výbor Ružomberok, ktorej je primátor podpredsedom. Podporu dostalo aj Dizajn N.O, ktorý vedie Pavol Lizák, podporovateľ primátora počas posledných volieb.

Viaceré združenia a organizácie, ktoré teraz dostali podporu z prostriedkov od Mondi SCP, boli tento rok pri žiadosti o dotácie úspešné dvakrát. Už na jar pri rozdeľovaní dotácií podľa VZN boli rovnako úspešní: Športový klub stolného tenisu, Dizajn N.O, Zväz slovenských fotografov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – oblastný výbor Ružomberok, Športový klub stolného tenisu Baničné a Folklórny súbor Liptov.

Na základe akého kľúča radnica vyberala subjekty a podľa čoho rozhodovali o výške podpory, sme sa pýtali aj hovorcu primátora. Odpovede sme nedostali.

Tak teda ešte raz a od začiatku

Zoznam ,,vyvolených“ je teda odobrený Mondi SCP, treba však poukázať aj na spôsob, akým mesto rozdeľovalo peniaze a zodpovedať otázku, či malo vôbec vedenie mesta kompetenciu o finančnom dare rozhodnúť.

Podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 o použití vlastných príjmov rozpočtu obce rozhoduje obec samostatne. To však neplatí pri dare, ak darca určí účel, na ktorý sa majú darované prostriedky použiť. Ak teda mesto dostalo od tretej strany dar za účelom poskytnutia dotácie tretej strany, nemôže sa od takto vymieneného účelu odchýliť a nemožno uplatniť postupy a rozhodovanie podľa VZN.

Avšak aj takéto poskytnutie dotácie musí byť schválené v rozpočte mesta. Mesto len nemá možnosť si samo zvoliť, na aké výdaje (účel) prostriedky z daru použije.

Mesto ale nedostalo spomínaných 50-tisíc eur na účet mesta. Peniaze sú v rukách spoločnosti Mondi SCP, ktorá podpíše zmluvy priamo s vybranými subjektmi. Úlohou mesta však bolo odporučiť, ktoré subjekty by ich mohli dostať. Rozhodnutie vedenia mesta teda nie je protizákonné. No bolo morálne?

„Transparentnejšie by možno bolo, keby sa prerozdelenie urobí na úrovní komisií a potom zastupiteľstva a takýmto spôsobom by nevznikali pochybnosti,“ myslí si predseda Klubu primátora Milan Šlávka.

,,Akýkoľvek kľúč by sme zvolili, vždy bude niekto nespokojný. Ku kľúču sa nebudem vyjadrovať, ale jeho výsledkom sú tieto subjekty. Do budúcnosti sa budeme snažiť uspokojiť aj tých, ktorí neboli zahrnutí,“ prisľúbil viceprimátor Michal Lazár a zároveň aj člen rovnakého klubu.

V súvislosti so vzniknutou situáciou sme oslovili aj spoločnosť Mondi SCP, ktorá sa rozhodla, že ju komentovať nebude.

Udeľovanie dotácií v roku 2020

Na zoznam podporených či nepodporených subjektov z oblasti umenia či športu je však nutný pohľad v kontexte (ne)udeľovania dotácií na rok 2020.

Bežne musia žiadatelia o dotácie z mesta postupovať podľa už spomínaného VZN. Mesto každoročne do 1. novembra príslušného roku zverejní výzvu na predkladanie žiadostí na internetovej stránke mesta. Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 30. novembra. Zoznam všetkých prijatých žiadostí zverejní mesto na svojej internetovej stránke do 31. januára nasledujúceho roku. Žiadostí sa následne dostanú do príslušných komisií, ktoré navrhnú poradie žiadateľov a výšku poskytnutej dotácie. O pridelení dotácie je možné rozhodnúť až po schválení rozpočtu mesta na príslušný rok, v ktorom sa má dotácia poskytnúť. Poskytnutie dotácie pre daný rok napokon schvaľuje mestské zastupiteľstvo, najčastejšie niekedy vo februári alebo v marci.

Žiadosťami o dotácie na tento rok sa prvýkrát zaoberali poslanci až na aprílovom zastupiteľstve.

Prednostne sa dotácie riešili aj vo februári, keď mestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu na činnosť pre MHK Ružomberok vo výške 8-tisíc eur. Vedenie klubu odôvodnilo svoju žiadosť nedostatkom financií na činnosť jednotlivých družstiev, hokejových prípraviek a na školu korčuľovania.

Počas aprílového rokovania rozhodovali poslanci o dotáciách na činnosť pre oblasť športu, oblasť cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie mesta, oblasť školstva či sociálnu oblasť. O dotáciách pre oblasť kultúry však reč nebola.

Sociálna oblasť

Tento rok bolo podaných 19 žiadosti, z toho 11 na projekty a 8 na činnosť.

Po posúdení podaných žiadostí, pridelení bodov a určení poradia, komisia odporúčala rozdelenie dotácií na činnosť vo výške 5 200 eur podľa návrhu, ktorý je uvedený v tabuľke:

Zdroj: MsZ

Mesto sa rozhodlo z 19 žiadostí podporiť len tie na činnosť, nie však v požadovanej výške takmer 16-tisíc eur, ale napokon len 5 200 eur.

Cestovný ruch, životné prostredie a propagácia mesta

Celkovo tu boli len tri žiadosti o dotáciu, z toho dve na projekt a jedna na činnosť. Mestské zastupiteľstvo opäť schválilo len žiadosť o dotáciu na činnosť.

Zdroj: MsZ

Oblasť školstva

V tejto oblasti bolo podaných 9 žiadostí v celkovej požadovanej čiastke viac ako 16-tisíc eur. Podaných žiadostí o dotáciu na projekt bolo 7, pričom celková požadovaná suma dotácie na projekty bola 13 054 eur. Žiadosti o dotáciu na činnosť boli 2, celková požadovaná suma dotácie na činnosť bola 1 700 eur. Po posúdení podaných žiadostí, pridelení bodov a určení poradia, komisia schválila rozdelenie dotácií podľa návrhu, ktorý je uvedený v tabuľke:

Zdroj: MsZ

Oblasť športu

Aj v tomto prípade schválilo mestské zastupiteľstvo žiadosti o dotácie na činnosť. Z rozsiahlej tabuľky je zrejmé, že Športový klub stolného tenisu, Športový klub stolného tenisu Baničné Ružomberok dostali podporu už na jar. Zároveň aj teraz na jeseň z peňazí, ktoré mestu poskytlo Mondi SCP.

Zdroj: MsZ

Poslanci žiadali podporu aj na projekty

Na aprílovom zasadnutí vystúpil v diskusii poslanec Martin Hromada (Za slušný Ružomberok), ktorý podal pozmeňujúci návrh, aby mesto zaradilo na rokovanie MsZ rozdelenie dotácií aj na projekty v oblasti kultúry a cestovného ruchu. V rovnakom duchu pokračoval aj ďalší pozmeňujúci návrh poslanca Pavla Šípoša (KDH), ktorý žiadal, aby mesto zaradilo na rokovanie MsZ rozdelenie dotácií na projekty aj v oblasti školstva aj športu. Napokon sa na MsZ dohodli, že budú schvaľovať dotácie na projekty vo všetkých piatich oblastiach.

Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli teda opäť predložené body rokovania, ktoré sa týkali žiadostí o dotácie, tentokrát na projekty. Na májovom MsZ ale poslanci žiadosti o projekty neschválili a dohodli sa len na tom, že tému odložia o mesiac.

Na základe týchto rozhodnutí doručilo deväť kultúrnych subjektov z mesta otvorený list adresovaný poslancom a vedeniu radnice.

Týkal sa prideľovania dotácií v oblasti kultúry, nakoľko sa v tejto veci cítili diskriminovaní oproti subjektom pôsobiacim v iných oblastiach (šport, školstvo, sociálne veci, cestovný ruch), ktoré podporu od mesta dostali aj v tomto „COVID-roku“.

Otvorený list podpísali občianske združenia: Fotobežka, RosArt, Plejády, Inštitút RK, Orientalico, Fotoklub RK 1924, Dom aktivít Hybaj, Galaxy a Mestská knižnica Ružomberok. Žiadali v ňom opätovné zaradenie žiadostí o poskytnutie dotácií na činnosť tak, ako v prípade iných oblastí, ktoré podporu od mesta dostali.

Kultúrne subjekty v otvorenom liste poukázali na skutočnosť, že boj s pandémiou si síce vyžiadal zvýšené náklady v niektorých oblastiach, no v niektorých oblastiach došlo aj k ich úspore.

,,Zároveň došlo k úspore prostriedkov vzhľadom na neorganizovanie niektorých kultúrnych podujatí, ktoré každoročne dotuje mesto (jarmok, podujatia KDAH), a práve preto vzniká priestor pre podporu kultúrnych subjektov, ktoré napriek komplikovanej situácii budú svoju činnosť vykonávať a projekty realizovať,“ uvádzajú v otvorenom liste.

Dodatočných 15-tisíc na kultúru

Počas júnového zastupiteľstva zdôraznil potrebu podpory kultúry poslanec Martin Hromada, ktorý je zároveň vedúcim oddelenia kultúry ŽSK. ,,Navrhnutých 15-tisíc považujem za likvidačné a demotivujúce tu čokoľvek robiť. Mesto treba oživiť a kultúra je práve tým zdrojom, aby sa v tejto neľahkej dobe žilo ľahšie,“ povedal poslanec a zároveň poprosil všetkých poslancov, aby prehodnotili výšku financií na dotácie do kultúry a schválili rozpočtovanú sumu, ktorá v rozpočte stále je. Na základe toho aj podal pozmeňujúci návrh o poskytovaní dotácií pre oblasť kultúry a médií na rok 2020 vo výške 33.750. Návrh však cez poslancov neprešiel.

Poslanci tak delili len mestom navrhnutú sumu 15-tisíc eur, a to až medzi  18 subjektov. Počet žiadateľov o dotácie bol pritom 39. Z nich žiadalo podporu na projekty 27. Medzi nimi aj Zväz slovenských fotografov, Dizajn N.O. a Folklórny súbor Liptov, ktorí dostali podporu aj teraz na jeseň, z peňazí Mondi SCP. Zoznam žiadateľov v oblasti médií a kultúry a výšku podpory nájdete tu. 

Opäť sa však rokovalo aj o iných oblastiach. Pre oblasť cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie mesta požiadali o dotáciu na projekty dva subjekty. Návrh cez poslancov neprešiel, dotácie na projekty teda mesto neudelilo.

V oblasti školstva bolo podaných sedem žiadostí o dotácie na projekty. V oblasti športu posudzovala komisia 32 projektov a v sociálnej oblasti 11. Ani tieto žiadosti na projekty cez poslancov neprešli.

Rámcová zmluva medzi mestom a Mondi SCP

Na základe Rámcovej zmluvy prišlo do regiónu takmer 1,4 milióna eur. Okrem spomínaných 50-tisíc na oblasť kultúry a športu spoločnosť podporila zdravotníctvo či školstvo. Spoločnosť Mondi SCP prispela 250 tisícami na nový covidový pavilón. V Strednej odbornej škole polytechnickej zafinancovala nové chemické laboratórium pre podporu nového odboru chemik-operátor v hodnote 60-tisíc eur.

Zdroj: Rámcová zmluva

Titulná fotografia: Vedenie mesta počas podpisovania Rámcovej zmluvy. Foto: Viktor Mydlo

 

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.