Ružomberskí kandidáti na poslancov VÚC odpovedajú na naše otázky (2)

Ponúkame druhú časť ankety s kandidátmi na poslancov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za volebný obvod Ružomberok. Tentoraz si môžete prečítať reakcie Petra Cabana, Romana Cambera, Martiny Camberovej, Ivana Fábryho a Milana Friča.

Kandidátov predstavujeme v abecednom poradí. Tým, ktorí nás vo VÚC zastupovali počas končiaceho funkčného obdobia, sme položili štyri otázky. Nových kandidátov sme požiadali o zodpovedanie troch otázok. V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu boli zaslané vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

6. Peter Caban /Ing., 59 r., námestník riaditeľa Správy povodia horného Váhu Ružomberok, Ľubochňa, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Som poslancom ŽSK už dve volebné obdobia a ďakujem všetkým ľuďom čo mi v okrese Ružomberok dali podporu. Mám úprimný záujem naďalej pomáhať rozvoju nielen kraja, ale hlavne Liptova, a už rozpracované veci dotiahnúť do konca.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

V prvom rade v rámci môjho programu “SOS” (skúsenosť, odbornosť, slušnosť), ponúkam tieto tri základné moje priority, ktoré je možné pretaviť do kokrétnych hodnotových a meteriálnych potrieb pre náš okres.

V oblasti správy ciest-celoplošná oprava ciest II.-hej a III.-tej triedy, vrátene mostných objektov a oporných múrov, -v oblasti školstva-komplexná rekonštrukcia budovy Gymnázia (výmena okien, zateplenie, ústredné vykurovanie), komplexná rekonštrukcia telocvične pre Obchodnú akadémiu a dokončenie modernizácie dielní pre SOŠ polytechnickú.

V oblasti sociálnych vecí a kultúry- v týchto oblastiach je mojou abslutnou prioritou zvýšenie finančného ohodnotenia ľudí pracujúcich v domovoch sociálnych služieb a v kultúrnych zariadeniach

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Každý z jedenástich okresov ŽSK má svojich zástupcov v zastupiteľstve, ktoré tvorí 57 poslancov. Kľúčom na výpočet počtu poslancov je počet obyvateľov okresu (cca na 12000 ľudí je jeden poslanec).Ružomberský okres zastupujú piati poslanci. Nakoľko poslanecké mandáty sú spravodlivo rovnomerne rozdelené, nemám vôbec pocit, že niektorý okres je zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný.

Čo sa Vám podarilo zmeniť počas vášho pôsobenia v ŽSK?

Každý poslanec má ťažisko svojej práce v nejakej komisii. Ja pracujem v komisii dopravy, kde sa mi podarilo presadiť realizáciu mnoho akcii, z ktorých spomeniem aspoň niektoré: celoplošná oprava cesty L.Teplá-Lúčky, Lúčky-Osadka, L.Osada-L.Revúce, L.Michal-Bešeňova, úseky ciest v L.Sliačoch,L.Štiavnici, Potoku, Liskovej, Korytnici a Ludrovej, Nesmierne ma teší aj dokončenie komplexnej rekonštrukcie Domova sociálnych služieb Likava.

 

7. Roman Camber /Ing., 34 r., riaditeľ ÚPSVaR, Lisková, Slovenská národná strana/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Vzhľadom na to, že mi nie je náš malebný kraj a konkrétne región dolného Liptova ľahostajný, rozhodol som sa kandidovať za poslanca do VÚC. Situácia v okrese Ružomberok je žiaľ vo veľa prípadoch neprijateľná a občania tu žijúci sú frustrovaní a dlhodobo na okraji záujmu.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Mojou kandidatúrou by som chcel prispieť skúsenosťami a novými pohľadmi ku zlepšeniu kvality života, ale aj kultúrneho vyžitia, sociálneho a hospodárskeho rozvoja v našom okrese. Okres Ružomberok leží v lone krásnej prírody a je veľkou škodou nevyužitie tohto potenciálu, či už budovaním cyklotrás, vyhliadok a náučných chodníkov. Tvrdenie, že Ružomberok je „mesto turizmu“   by nemalo ostať len frázou.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

K tejto otázke budem stručný – áno je znevýhodňovaný, treba si uvedomiť a kompetentným  vysvetliť, že župa nekončí pri značke okresu Žilina.

 

8. Martina Camberová /Mgr., 31 r., právnička, Ružomberok, Smer – sociálna demokracia/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Oblasti, ktoré patria do pôsobnosti obcí a kraja sú navzájom prepojené a dopĺňajú sa, preto je podľa mňa prospešné, ak sú v krajskom zastupiteľstve ľudia, ktorí poznajú potreby mesta a obcí z vlastnej bezprostrednej činnosti. Práve to umožní zabezpečiť dialóg medzi obcami a krajom, a dosiahnuť tak rýchlejšie splnenie potrieb okresu. Som poslankyňou mestského zastupiteľstva, preto je prirodzené moje rozhodnutie kandidovať za poslankyňu Žilinského samosprávneho kraja. Nie som typ človeka, ktorý má potrebu sa ku všetkému vyjad rovať a tváriť sa, že sa všetkému rozumie. Mám však skúsenosti z oblasti sociálnych služieb, v ktorých dlhoročne pôsobím, a chcem sa jej ako odborníčka venovať aj v zastupiteľstve kraja.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolená?

Mojim cieľom je posilnenie financovania sociálnych služieb a zdravotníctva v kraji, podpora doteraz existujúcich sociálnych služieb a snaha o doplnenie tých chýbajúcich. Myslím, že každý obyvateľ kraja si zaslúži mať prístup ku kvalitným sociálnym a zdravotníckym službám.

Budem tiež podporovať pokračovanie v spolupráci kraja s Transparency International Slovakia pri rozvoji projektu Otvorený transparentný kraj.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Vzhľadom na veľkosť nášho okresu a počet obyvateľov je snaha rozdeľovať finančné prostriedky v rámci kraja rovnomerne. Niekedy je nutnosť podporiť operatívne investíciu v inom okrese. Na investíciách do opráv ciest II. a III. triedy však vidieť, že Liptov bol za posledné 4 roky druhý, v ktorom sa do ciest investovalo najviac. Určite sa však vždy dá urobiť viac.

 

9. Ivan Fábry /Ing., 58 r., manažér, Ludrová, nezávislý kandidát/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Kandidujem, pretože chcem využiť znalosti ktoré som nazbieral v rámci mojich manažérskych pozícií, najmä na pozícii generálneho riaditeľa Správy ciest žilinského kraja. Ako nezávislý sa spovedám iba vlastným voličom. Je to síce ťažšie ale určite zodpovednejšie.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Cesty v okrese – nekompromisné presadzovanie dostavby D1 i R1 v okrese na Národnej diaľničnej spoločnosti, komplexné opravy ciest 1. triedy cez Slovenskú správu ciest a aj ciest 2. a 3. triedy na samotnom samosprávnom kraji. V tomto obore som počas svojej 4-ročnej pozície získal veľké skúsenosti aby som presadil vyššie finančné toky do okresu.

Cyklochodníky – VÚC buduje z eurofondov čoraz viac cyklochodníkov, no v našom okrese to vôbec nie je vidieť. Spolupodieľal som sa na tejto činnosti a vždy mi bolo ľúto, že na náš okres sa zabúda. Toto chcem zmeniť.

Stredné školstvo – chýbajú mi odborné školy zamerané na silný priemysel v regióne. V Ružomberku sme mali silné papierenské učilište a štátnu Strednú zdravotnú školu.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Všetci vidíme koľko peňazí do nášho okresu ide. Je to úbohé a čím skôr to zmeníme, tým lepšie pre náš región. V týchto voľbách sa nám treba správne rozhodnúť a zmeniť tento stav. Zvoliť si svojich zástupcov, ktorí budú za nás doslova každodenne bojovať. Z pozície poslanca kraja je potrebné sa zasadiť aby i ľudia z nášho okresu sa dostali do štruktúr samosprávneho kraja. Veď predsa nemáme menej šikovných ľudí ako iné okresy. To asi nie, len ten lobing zo strany poslancov nám akosi chýba.

 

10. Milan Frič /Mgr., 52 r., starosta obce, Liptovské Sliače, nezávislý kandidát/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Pred  mojím súčasným zamestnaním, ako starosta obce Liptovské Sliače som pracoval  v súkromnom sektore, vo vedúcej funkcii v odbore stavebníctva. Jedno volebné obdobie som bol aj poslancom VÚC Žilina za náš okres. Tým chcem povedať, že práca s ľuďmi a pre ľudí ma vždy bavila. Myslím si, že mám dostatok skúseností aby som  mohol podľa svojich možností  v prípade zvolenia čo najviac  pomôcť ružomberskému okresu v presadzovaní jeho záujmov.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Veľkou slabinou v našom okrese je stav komunikácií, ktoré patria pod VÚC a ich udržiavanie. O tomto probléme vie  každý starosta svoje, pretože stav ciest je  v celom okrese  nevyhovujúci. Toto bude jedna z aktivít,  ktorej by som sa chcel venovať v prípade  môjho zvolenia.

Ďalej by bolo veľmi potrebné,  aby sa zo strany VÚC vo väčšom rozsahu  podporovali kultúrnospoločenské akcie, ktoré organizujú samosprávy a organizácie v našom kraji. V dnešnej dobe je čoraz ťažšie získavať finančné prostriedky či od sponzorov, alebo z vlastných zdrojov na kultúru a župa ich podporuje nízkymi čiastkami. Čiže chcel by som sa venovať presadeniu väčšej podpory  pre kultúru.

Taktiež problematika financovania sociálnej starostlivosti je téma náročná, či už  v zariadeniach patriacich pod VÚC ale aj v pôsobnosti  samospráv, kde sa  v poslednej dobe  značne zvyšujú  náklady na udržiavanie tejto služby pre našich  seniorov.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Ružomberský okres je podľa mňa vzhľadom na jeho geografickú dôležitosť, ako dôležitý dopravný uzol, vo veľmi horšej pozícii  voči svojim susedným okresom.

Titulná fotografia – zask.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.