Komunitný plán počíta so vznikom protialkoholickej záchytky

Sociálne služby sa majú viac zamerať na stúpajúci počet občanov s civilizačnými ochoreniami. V pláne je opäť Komunitné centrum Ruža, pre ktoré ani po desiatich rokoch nenašla radnica s poslancami vhodný objekt.


Zriadenie núdzového domova, podpora detských jaslí či vytvorenie novej pobytovej služby. Poslanci schválili minulý týždeň tretí komunitný plán mesta. Platí na obdobie rokov 2018 – 2022.

Vypracovať komunitný plán vyplýva mestu zo zákona. Ide o strategický dokument, ktorým sa plánujú služby a starostlivosť o sociálne znevýhodnené osoby a komunity.

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi a dobrovoľníkmi v ňom určuje potrebné ciele a opatrenia.

Pri tvorbe plánu musia zohľadňovať autori aktuálne potreby občanov mesta. Na zmapovanie „terénu“ im poslúžili viaceré výskumy: napr. formou dotazníkov zisťovali názory Ružomberčanov na sociálne služby, vychádzali aj z výskumu užívania návykových látok na tunajších základných a stredných školách.

O jeho výsledkoch sme písali.

Pribudli civilizačné ochorenia

Komunitný plán formuluje potrebné opatrenia pre jednotlivé cieľové skupiny. Prvý plán (2010 – 2012) pracoval so šiestimi, predošlý (2015 – 2017) s tromi. Tento raz sa vyprofilovali štyri.

Deti, mládež a rodina sú prvou skupinou. Druhú tvoria seniori a občania so zdravotným znevýhodnením. Spadajú sem ľudia so zdravotným postihnutím, vrátane obyvateľov s dlhodobým duševným ochorením.

Odkázaní na pomoc sú občania ohrození závislosťami. Tretia „cieľovka“, pre ktorú sformulovali potrebné sociálne služby.

„Je zaujímavé, že teraz vyšlo ako potrebné samostatne vyčleniť pracovnú skupinu občanov ohrozených civilizačnými ochoreniami,“ skonštatovala na stredajšom mestskom zastupiteľstve Irena Kamanová z Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty KU a garantka tretieho komunitného plánu.

Za posledné roky narástol počet civilizačných ochorení, čo si vyžiadalo vznik samostatnej skupiny, zdôvodňuje sa v dokumente.

Najčastejšie ľudí postihujú srdcovo-cievne ochorenia, mozgové príhody, onkologické ochorenia, skleróza multiplex a cukrovka.

Priority: núdzové bývanie, jasle, zariadenie pre seniorov

Autori spracovali dovedna 13 cieľov a 31 opatrení.

Medzi priority sa dostala podpora terénnej sociálnej služby, kde pracovníci pôsobia už druhý rok v prirodzenom prostredí problémovej komunity.

Autori plánu považujú za dôležité zriadiť núdzové bývanie pre osamelých rodičov s deťmi a krízové stredisko pre deti. Poukazujú na zvýšený počet detí, pri ktorých hrozí dočasné umiestnenie do krízového strediska. Tie sa však nachádzajú v okolitých okresoch: v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne či Žiline.

„Tu je dôležitosť potreby zriadiť núdzové bývanie v našom meste, kde by boli deti načas odlúčené od svojich rodičov, ale boli by aj naďalej v prostredí, ktoré poznajú,“ vysvetľujú v dokumente.

Skvalitniť sa majú aj detské jasle Za dráhou. Investovať sa má do propagácie zariadenia aj do zvyšovania odbornosti jej zamestnancov.

Pozornosť sa uprela i na staršie ročníky. Pre dôchodcov a ľudí so zdravotnými ťažkosťami má vzniknúť sociálna pobytová služba. Mesto okrem útulku žiadnu inú nemá. „Aj z výsledkov výskumu vyplynulo, že je potrebné vytvoriť pobytovú službu. V meste je veľký počet starších ľudí, ako aj občanov trpiacich chorobami,“ sumarizovala na zastupiteľstve Kamanová.

K potrebným opatreniam zahrnuli autori zlepšenie podmienok bývania v Útulku pre ľudí bez prístrešia, miesto v  pláne našla tiež podpora výdajne Potravinovej banky. Skvalitniť sa majú jej priestory, rovnako strava – vymeniť okná a police, zaobstarať trvanlivejšie druhy potravín.

V pláne je riešenie pre podgurážených občanov – vytvorenie protialkoholickej záchytnej izby. Mohla fungovať už vlani v priestoroch Ústrednej vojenskej nemocnice, ale ministerstvo zdravotníctva a vnútra sa nezhodlo, kto by mal túto odbornú službu platiť.

Desaťročná požiadavka

Do tretieho komunitného plánu pribudli nové opatrenia, niektoré predošlé pretrvávajú.

Stálicou vo všetkých plánoch je zriadenie tzv. komplexu sociálne zdravotných a sociálne právnych služieb, verejnosti známe aj ako Komunitné centrum Ruža. Plánujú ho vybudovať už desať rokov.

„Je tu veľký kolos občianskych združení, ktoré majú záujem pracovať a  poskytovať sociálne služby spôsobom, aký mesto nedokáže,“ objasňovala opodstatnenosť centra Kamanová ešte na májovom zastupiteľstve.

Z približne tristo zaregistrovaných občianskych združení sa vyše 90 venuje sociálnej oblasti. Cieľom je pre ne vytvoriť priestor, kde by vykonávali svoju činnosť – poskytovali konkrétnu zdravotnú starostlivosť či poradenské služby.

Potrebujú akurát vhodnú mestskú budovu. Jedným časom rezonovala školička, ktorá svojou lokalitou a prístupnosťou vyhovovala potrebám zariadenia.

Mesto školičku nesprístupnilo, iné voľné objekty zatiaľ neponúklo.

„Keďže do dnešného dňa sme nenašli vhodný objekt, ktorý by spĺňal požadované parametre pre zriadenie komplexu sociálne zdravotných a sociálne právnych služieb, bol tento zámer presunutý do ďalšieho plánovacieho obdobia,“ uvádza sa v odpovedi radnice na interpretáciu poslancov, ktorí žiadali predložiť štúdiu realizovateľnosti Centra sociálnej starostlivosti.

Ilustračná fotografia, autor: Peter Kravčák 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.