Rebríček škôl od INEKO: Školy z dolného Liptova zaostali

Najlepšou základnou školou z dolného Liptova je podľa INEKO ZŠ Sv. Vincenta na Nám A. hlinku 22 v Ružomberku, ktorá skončila na 27. mieste v rámci Žilinského kraja. Foto: FB/Základná škola sv. Vincenta Ružomberok

Najlepšia základná škola je v Košiciach, najlepšie gymnázium v Bratislave. Medzi top 10 sa neumiestnila žiadna škola z okresu Ružomberok. Vyplýva to z rebríčkov škôl Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Najlepšou základnou školou z dolného Liptova je podľa INEKO ZŠ Sv. Vincenta na Nám A. Hlinku 22 v Ružomberku. Škola s 339 žiakmi dosiahla celkové hodnotenie 7,20  a skončila na 27. mieste v rámci Žilinského kraja. Prvenstvo v rámci kraja získala ZŠ na Ul. Martinská 20 zo Žiliny (8,95), na 2. a 3. mieste skončili školy zo susedného Liptovského Mikuláša – ZŠ na Ul. Žiarska (8,41) a ZŠ na Ul. Čs. brigády (8,04).

Medzi hodnotenými školami, ktorých zriaďovateľom je mesto Ružomberok, sa v tomto roku v prvej päťdesiatke škôl na Slovensku najlepšie umiestnili ZŠ Sládkovičova (301 žiakov) ako škola s výbornými výsledkami žiakov a hodnotením 7 bodov a ZŠ Černovských martýrov (169 žiakov) ako škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov a celkovým ohodnotením 6,9 bodov.

Hodnotenie školy s veľmi dobrými výsledkami žiakov dosiahla aj ZŠ Zarevúca (645 žiakov) so 6,5 bodmi ZŠ Klačno (405 žiakov)  s hodnotením 6,3, ZŠ Bystrická cesta (641 žiakov) so 6 bodmi. „Ružomberským základným školám k výborným výsledkom blahoželáme,“ uviedla radnica na svojom profile na sociálnej sieti.

V centre dolného Liptova najvyššie celkové hodnotenie 7,60 dosiahla v kategórii malých škôl Súkromná ZŠ DOTYK na Štiavnickej ceste v Ružomberku so 162 žiakmi.

Medzi hodnotenými ani jedno gymnázium z Ružomberka

Medzi gymnáziami dominovala bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici. Na druhej priečke sa umiestnilo Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach a na tretej Gymnázium Jura Hronca z Novohradskej ulice v Bratislave, ktoré bolo v predošlom rebríčku prvé. Medzi najlepšou desiatkou na Slovensku skončili aj štyri gymnáziá z nášho kraja.

Najlepšie hodnotenie v Žilinskom kraji dosiahlo Gymnázium Varšavská cesta 1 zo Žiliny (9,21), ktoré sa v rámci celého Slovenska zaradilo na 4. miesto. Druhé skončilo Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine (8,94) a tretie Bilingválne gymnázium v Sučanoch (8,64). V celoslovenskom rebríčku sa zaradili na 6. a 7. priečku. Top 10 uzatvára Gymnázium bilingválne zo Žiliny (8,25).

Medzi hodnotenými gymnáziami tento rok nebolo ani jedno z okresu Ružomberok.

Rebríček stredných škôl

V rebríčku stredných odborných škôl (SOŠ) obsadila prvé miesto popradská Súkromná SOŠ, sídliaca na Ulici 29. augusta. Medzi najlepšími SOŠ sa udržujú trnavská Obchodná akadémia Kukučínova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej 1 v Prešove, a rovnako aj košická Elektrotechnická priemyslovka na Komenského 44.

Podľa INEKO v rámci Žilinského kraja je najlepšou SOŠ je Obchodná akadémia na Ul. Veľká okružná 32 zo Žiliny (7,69). Druhá skončila Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) z Liptovského Mikuláša (7,52). Tretiu pozíciu obsadila Obchodná akadémia z Ružomberka (7,08). Medzi hodnotenými na 20. mieste v kraji skončila ružomberská SZŠ (5,68).

„Sme radi, že sa ministerstvo školstva po dvojročnej prestávke vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít a po ročnej pauze aj k testovaniu piatakov (Testovanie 5). Celoplošné merania sú totižto dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní,“ uviedol Matej Tunega, analytik INEKO.

Metodika odráža výsledky žiakov

„Do rebríčkov sme zaradili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, resp. absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov. Hodnotenie škôl odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach oceňovaných ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovania písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Mimoriadne výsledky študentov majú pri SOŠ váhu 10 percent,“ uviedlo INEKO k metodike v tlačovej správe.

V prípade gymnázií hodnotia tie isté ukazovatele ako v prípade SOŠ, no vzhľadom na ich iné zameranie sú jednotlivým ukazovateľom prisúdené iné váhy, a to 60, 25 a 15 percent. Pri každej škole tiež berú do úvahy údaje za posledné štyri školské roky, ktoré sú dostupné, pričom vyššia váha je prikladaná novším údajom.

Nehodnotia komplexne kvalitu škôl

INEKO upozornilo, že tieto rebríčky nehodnotia komplexne kvalitu školy, informujú o výsledkoch žiakov. „S výnimkou vyučovacieho procesu neberú do úvahy ani faktory, ktoré spôsobujú rozdiely medzi žiakmi, ako je napríklad sociálne zázemie. Rebríčky nepokrývajú celý obsah vzdelávania ani nemerajú pridanú hodnotu školy, čím sú myslené zručnosti a vedomosti, ktoré škola v danom období odovzdala svojim žiakom. V dôsledku toho nemusia plne vypovedať o kvalite škol,“ doplnili k hodnoteniu kvality škôl. INEKO ale dodalo, že rebríčky môžu byť nápomocné ako ukazovateľ pri výbere školy.

Zároveň by mali primať verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. „Ak chcú rodičia získať presnejší obraz, mali by s učiteľmi komunikovať o ďalšom uplatnení absolventov, či už ide o prijímanie na vyšší stupeň vzdelávania, alebo vstup na trh práce. Dôraz je potrebné klásť i na informácie o štruktúre predmetov, technickom vybavení alebo participácii študentstva na rozličných súťažiach,“ zdôraznilo INEKO.

Kde nájdete rebríčky a výsledky

Kompletné rebríčky a výsledky ostatných škôl sú voľne dostupné na portáli www.skoly.ineko.sk. Doplnené a aktualizované na ňom boli aj údaje o nezamestnanosti absolventov stredných škôl, o mimoriadnych výsledkoch žiakov, o využívaní digitálnych technológií pri vyučovaní, údaje o počtoch učiteľov a žiakov, údaje o podiele absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR a tiež dáta o finančných zdrojoch škôl.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých kategóriách a krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov je možné si stiahnuť TU.

Poznáme najlepšie školy v okrese Ružomberok

Zdroj: INEKO, FB/Mesto Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.