Mesto zrušilo verejné obstarávanie na nakladanie s odpadmi. Technické služby odvolali výpovede zmlúv

Ilustračná fotografia. Zdroj: Jaroslav Moravčík
Aktualizované 20. októbra 2022. Mesto Ružomberok zrušilo verejné obstarávanie na nakladanie s odpadmi. Ako oficiálny dôvod mesto uviedlo, že neboli predložené viac ako dve ponuky. Vo štvrtok 20. októbra mesto informovalo, že Technické služby výpovede zo zmlúv odvolali.

Mesto Ružomberok ešte predtým na svojom profile na sociálnej sieti uviedlo, že zrušilo verejné obstarávanie (VO) po rôznych iniciatívnych porušeniach podmienok zákona o verejnom obstarávaní a súťažných podkladov, ktoré stanovujú základné pravidlá správania sa uchádzača a osôb vo vzťahu s mestom.

„Komisia verejného obstarávateľa identifikovala porušenia, uchádzač bol kontaktovaný neprimeraným spôsobom osobami verejného obstarávateľa, taktiež uchádzač kontaktoval osoby verejného obstarávateľa, ktoré by mohli ovplyvňovať osoby zodpovedné alebo podieľajúce sa na procese vyhodnocovania ponúk a podmienok účasti, revíznych postupov, administratívnych, konzultačných a iných podporných činností súvisiacich s procesom verejného obstarávania so zámerom získania neoprávneného prospechu alebo neoprávnenej konkurenčnej výhody,“ uvádza mesto

„Mesto ako verejný obstarávateľ musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, zákon o verejnom obstarávaní má pravidlá dôvernosti informácii a zachovávanie mlčanlivosti, taktiež pozná termín konflikt záujmov, ktorý zahŕňa situáciu ak zainteresovaná osoba môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania a má na tom osobný záujem,“ píše sa ďalej v správe, ktorú mesto zverejnilo na svojej sociálnej sieti.

„Verejný obstarávateľ musí bez výnimky vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, alebo je v konflikte záujmov,“ tvrdí ružomberská radnica.

„Pre tieto porušenia zákona a podmienok komisia mesta Ružomberok zrušila verejné obstarávanie,“ konštatuje informácia na profile mesta Ružomberok na sociálnej sieti, pod ktorou nie je nikto podpísaný.

Mesto poslalo rozhodnutie o zrušení súťaže aj ÚVO

Aktualizované 18. októbra 2022. Na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je pri informáciách o súťaži Komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Ružomberok uverejnené Rozhodnutie verejného obstarávateľa o zrušení postupu zadávania zákazky pre predmet zákazky podľa § 57 ods. 2.

Pod rozhodnutím je podpísaný primátor mesta Igor Čombor, dátum je 17. októbra a v odôvodnení sa uvádza: „Verejný obstarávateľ pristúpil k zrušeniu časti predmetu zákazky z dôvodu, že v rámci predmet zákazky nebolo predložených viac ako dve ponuky. Predmetná zákazka bude predmetom opätovného vyhlásenia. Celý dokument nájdete TU.

Ako pre TASR povedala riaditeľka tlačového odboru ÚVO Janka Zvončeková, aktuálne v zmysle zákona plynie desaťdňová lehota na podanie prípadných námietok voči zrušeniu súťaže z dôvodov, ktoré uviedol verejný obstarávateľ. Preskúmanie zákonnosti zrušenia postupu verejného obstarávateľa k 18. októbru nebolo predmetom konania zo strany ÚVO.

Technické služby odvolali výpovede zmlúv

Aktualizované 20. októbra 2022. Technické služby v stredu 19. októbra dopoludnia doručili mestu Ružomberok listom oznámenie, že v celom rozsahu odvolávajú výpovede zo zmluvy na správu a údržbu majetku mesta a zmluvy o verejnoprospešných službách a službách platených obyvateľstvom. Uviedlo to vo štvrtok 20. októbra na profile na sociálne sieti.

„Mesto dostalo na vedomie oznámenie Technických služieb Ružomberok voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom bolo oznámené, že v plánovanej lehote nedôjde u zamestnávateľa k hromadnému prepúšťaniu a považujú proces hromadného prepúšťania za ukončený,“ píše sa ďalej v správe.

„Práca a živobytie zamestnancov Technických služieb je zachovaná a nedôjde k ich prepusteniu. Mesto Ružomberok má zabezpečené všetky potrebné služby aj po 31. 12. 2022,“. uzatvára ružomberská radnica s dodatkom: „Uverejnené na pokyn viceprimátora Jána Bednárika.“

Technické služby vypovedali mestu zmluvy

Poslanci návrh vedenia mesta na kúpu odmietli

Pripomíname, že v stredu 5. októbra mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Mesto Ružomberok sa nestane stopercentným vlastníkom akciovej spoločnosti Technické služby (TS). O kúpe 56-percentného majoritného podielu spoločnosti sa  na návrh poslancov nehlasovalo. O osude Technických služieb tak rozhodne nové vedenie mesta.

Poznámka redakcie: Správu budeme aktualizovať o stanoviská zainteresovaných strán. Téme sa obšírnejšie venujeme v článku Technické služby vypovedali mestu zmluvy aj novembrovom vydaní mesačníka RK Magazín č. 11/2022, ktoré bude v predaji vo štvrtok 20. októbra v novinových stánkoch a u kolportéra.

Mesto sa nestane jediným vlastníkom Technických služieb

Zdroj: FB/Mesto Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.