AKTUÁLNE: Mesto Ružomberok reaguje na zastavenie prác na novej plavárni

Ilustračná fotografia. Zdroj: Jaroslav Moravčík

Dnešné vyjadrenie Mesta Ružomberok a CZT Ružomberok, s. r. o., k tlačovej správe GreMi KLIMA, s. r. o., ktorú vydal zhotoviteľ výstavby novej mestskej plavárne v pondelok 13. marca.

„Napriek zložitosti právnych vzťahov, ktoré majú súvis s výstavbou Mestskej plavárne v Ružomberku, musíme aj touto cestou reagovať na zavádzajúce a podstatu veci opomínajúce mediálne výstupy zhotoviteľa – spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o, ,“ začína vyjadrenie mesta Ružomberok a spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o., ktoré poslal v utorok 14. marca redakcii RK Magazín hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.

Zároveň nám poskytol informáciu, že v utorok 14. marca doručila spoločnosť GreMi KLIMA, prostredníctvom svojho konateľa odpoveď na pozvanie na rokovanie, ktoré sa malo s vedením mesta uskutočniť dnes o 16.00 hod. na Mestskom úrade v Ružomberku. Konateľ informoval, že sa stretnutia GreMi KLIMA, s. r. o., nezúčastní, keďže ho „nepovažujú za zmysluplné“.

Pripomíname, že o uvedenej téme rokovalo v pondelok 13. marca aj Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na mimoriadnom zasadnutí. Diskusia k tomuto bodu bola na návrh primátora mesta Ľubomíra Kubáňa bez účasti verejnosti, čo schválilo všetkých 23 prítomných poslancov.

Mimoriadne rokovanie ružomberských poslancov

Mesto ani CZT vraj nekonali nezákonne

„Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, ako verejný obstarávateľ a objednávateľ uvedeného stavebného diela, si nie je vedomá žiadneho nezákonného konania či postupu a ani nečinnosti, práve naopak, o nami zistených skutočnostiach boli zákonom predpokladaným postupom informované príslušné orgány.

Posledné vyjadrenia zhotoviteľa je možné vnímať ako neprimeranú reakciu na náš postup spočívajúci v podaní podnetu na začatie trestného stíhania vo veci doslova pokútne a bez ekonomického opodstatnenia uzatvoreného dodatku č. 1 k zmluve o dielo (Dodatku č. 1 z 25. 11. 2022 k Zmluve o dielo č. 2022/P/13 z 19. 9. 2022), ktorým došlo k bezdôvodnému navýšeniu riadne vysúťaženej ceny diela o sumu 1 158 416,86 eur bez DPH,“ konštatuje radnica vo svojom vyhlásení.

Faktúry zhotoviteľa boli nesprávne

„Nie je pravdou, že sme zhotoviteľovi nezaplatili za prácu za 4 mesiace, pretože zhotoviteľ predložil len dva daňové doklady za mesiac november 2022 a december 2022, ktoré boli formálne a vecne nesprávne, nakoľko cenu prác dokonca aj tých, ktoré boli vykonané pred podpisom uvedeného dodatku č. 1, oceňovali v zmysle neoprávnene navýšených cien.

Navyše, zhotoviteľ si uplatnil nárok na zaplatenie nepodložených a objednávateľom neodsúhlasených nárokov na údajné „práce naviac“, na preplatenie ktorých podľa zmluvy o dielo mu nikdy nevznikol právny nárok. Zhotoviteľ odmietol tieto nesprávne vystavené faktúry opraviť napriek tomu, že mu bolo opakovane oznámené, že cena diela v zmysle základnej zmluvy o dielo mu bude uhradená obratom, potom ako doručí opravené a skutočnosti zodpovedajúce daňové doklady.

Je našou povinnosťou správať sa pri nakladaní s verejnými zdrojmi hospodárne a šetrne a preto nemienime podľahnúť takto realizovanému mediálnemu a inému nátlaku zo strany zhotoviteľa, ktorý je vedený v úmysle zakryť jeho vlastné  pochybenia nielen v procese daného verejného obstarávania,“ tvrdí mesto a spoločnosť CZT.

Cenu v aukcii firma znížila a potom žiadala v dodatku o jej zvýšenie

„Je doslova zavádzajúce tvrdenie zhotoviteľa o časových súvislostiach realizácie verejného obstarávania vo vzťahu k danej stavbe, pretože zhotoviteľ prvotný návrh  ním ponúkanej ceny za zhotovenie diela v sume 7 192 000 eur, následne v rámci elektronickej aukcie konanej 5. 9. 2022 upravil tak, že ho znížil na sumu 7 151 562,43 eur, aj vďaka čomu bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná a bola s ním 19. 9. 2022 uzatvorená zmluva o dielo.

Skutočne je na mieste otázka prečo, ak ešte 5. 9. 2022 ponúkol tento zhotoviteľ takúto cenu za zhotovenie diela, už dňa 13. 10. 2022 mal doposiaľ neidentifikovaným spôsobom a z dôvodov, ktoré sú doteraz nepodložené hodnovernými dokladmi, požiadať o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo a o zásadné zvýšenie ceny diela poukazujúc na skutkové okolnosti, ktoré zjavne nastali dávno pred konaním danej elektronickej aukcie a dokonca pred podpisom zmluvy o dielo.

Náš postup, ktorý sa pochopiteľne zhotoviteľovi nemusí páčiť, sleduje dôslednú ochranu verejných zdrojov, pričom zhotoviteľ si zjavne uvedomil, že budeme dôsledne uplatňovať tie práva a nároky ktoré nám poskytuje platná právna úprava a samotná zmluva o dielo, pričom nedovolíme, aby sa riadne vysúťažená cena diela bezdôvodne zvyšovala realizáciou pomyselných „prác naviac“ či iným spôsobom,“ zdôrazňuje sa vo vyhlásení.

Za zastavenie prác nesie zodpovednosť zhotoviteľ

„Berieme na vedomie rozhodnutie zhotoviteľa, ktorý bez akejkoľvek opory v zákone a uzatvorenej zmluve o dielo, zastavil práce na danej stavbe. Za vznik tejto skutočnosti so všetkými právnymi konzekvenciami s tým súvisiacimi nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ. Objednávateľ, ktorý opakovane deklaroval záujem na zhotovení diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo, na tomto nemá žiadny podiel a ani účasť,“ tvrdí radnica.

Podľa mesta Ružomberok a spoločnosti CZT zhotoviteľ deklaroval aj v zmluve o dielo, že stavbu zhotoví v lehote do 456 dní, pričom termín dokončenia bol jedným z dvoch hodnotiacich kritérií pri posudzovaní ponúk predložených uchádzačmi v rámci verejného obstarávania.

„Už na prvých rokovaniach so zástupcami nového vedenia mesta Ružomberok a objednávateľa zhotoviteľ priznal, že nie je schopný ani tento svoj záväzok, vďaka ktorému bol vo verejnom obstarávaní úspešný, splniť riadne a včas, pričom opakovane, dokonca aj písomnou formou, žiadal o predĺženie lehoty na zhotovenie diel o 120 dní, pričom tejto žiadosti ktorá popierala zmysel a obsah celého verejného obstarávania nebolo možné vyhovieť.

Omeškanie prác oproti harmonogramu

„Aj z pohľadu zistenia, že zhotoviteľ je už dnes v omeškaní s vykonaním niektorých prác v zmysle opätovne ním predloženého harmonogramu pre realizáciu diela, vyznieva zastavenie prác z jeho strany ako snaha zakryť tú skutočnosť, že ponuka spoločnosti GreMi KLIMA v rámci verejného obstarávania bola nekorektná nielen v časti ponúkanej ceny za zhotovenie diela, ale aj v časti doby na zhotovenie diela.

Podotýkame, že meškanie so zhotovením diela má podľa zmluvy o dielo svoje následky premietajúce sa aj do oprávnenia objednávateľa sankcionovať zhotoviteľa za takéto omeškanie. Disponujeme aj inými informáciami, vo svetle ktorých vyznieva postup zhotoviteľa viac ako nekorektne, avšak aj s ohľadom k prebiehajúcemu trestnému konaniu ich verejnosti oznámime, až keď to procesná situácia dovolí, a to v záujme ochrany práv a oprávnených záujmov mesta Ružomberok a spoločnosti CZT Ružomberok, s. r. o.,“ upozorňujú vo vyhlásení.

Vedenie mesta chráni záujmy obyvateľov aj mestský rozpočet

„Sme pripravení čeliť akýmkoľvek krokom realizovaným zhotoviteľom, na každé podanie zhotoviteľa budeme tak ako doteraz reagovať odborne a vecne a v súlade s príslušnými rozhodnutiami Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, pričom budeme v rámci ochrany verejných zdrojov využívať všetky právom dostupné a dovolené prostriedky.

Hrozby podávania  trestných oznámení zo strany zhotoviteľa za údajné spáchanie  trestného činu – „bezdôvodného obohatenia“, ako to bolo zhotoviteľom prezentované, vyvolávajú skôr pochybnosti o právnej erudícii zhotoviteľa a len dotvárajú obraz o pohnútkach jeho správania sa, nakoľko súčasťou nášho právneho priadku takýto trestný čin nie je.

V danej veci budeme postupovať tak, aby boli dôsledne chránené záujmy obyvateľov mesta Ružomberok a mestský rozpočet mesta Ružomberok bez ohľadu na to, či tieto naše kroky zhotoviteľ bude vníma kladne alebo negatívne. O ďalšom našom postupe v danej právnej veci budeme verejnosť včas informovať,“ uzatvára vyhlásenie.

Za Mesto Ružomberok je pod ním podpísaný primátor JUDr. Ľubomír Kubáň, ktorý je zároveň aj konateľom spoločnosti CZT Ružomberok, s. r. o.,  pričom druhým konateľom je Ing. Róbert Kolár, zástupca primátora mesta.

AKTUÁLNE: Zhotoviteľ dnes zastavil práce na mestskej plavárni

 

Zdroj: Mesto Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.